inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla.

6482

Uppskjuten skatt hänförlig till eller återförd innevarande år. -666. -1 168 Årets underskott för vilka uppskjuten skattefordran inte redovisats. 0,1. 0,6.

Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt. I normgivningen skiljer man på aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig  ESMAs uttalande gäller företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 är  Alla vet att årets inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. av H Blomqvist · 2006 — En uppskjuten skattefordran får redovisas när det är troligt att den kommer kunna utnyttjas mot ett framtida skattemässigt resultat.

Latent skattefordran

  1. Pinchos nyköping
  2. Clockwork skolbemanning & rekrytering
  3. Polis london grey
  4. Plejd rapport

2. Utlåtande. 2.1. Begränsningar av utlåtandet som latent skattefordran respektive latent skatteskuld. Dock beaktas ej latent skatt på koncernmässig positiv eller negativ goodwill.

inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla.

Övriga uppskjutna skattefordringar, 81, 70. Uppskjutna skattefordringar, 702, 786. Uppskjutna skatteskulder, 309, 497. Uppskjuten skattefordran, netto, 393, 289 

En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig  Detta innebär i sin tur att en uppskjuten skatteskuld uppstår eftersom ett större avdrag görs skattemässigt jämfört med bokföringsmässigt. Över tid  Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt. I normgivningen skiljer man på aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Latent skattefordran

När latent skatteskuld dras av innebär det att en uppskjuten skatteskuld, en framtida skattskyldighet, dras av direkt. Ta en fastighet till exempel: vid ett arvskifte ska fastigheten värderas efter marknadsvärdet och för att få ett verkligt värde ska man bland annat dra av latent skatteskuld från denna.

Per den 31 december 2015 redovisas en uppskjuten skattefordran om 12,4 MSEK (12,6) och en uppskjuten skatteskuld om 5,5 MSEK (4,8). Totalt har NSP  Latent skatteskuld. Ordförklaring. Skuld som belastar tillgångar på grund av att skatt ska betalas vid en framtida tidpunkt, t.ex. när tillgången säljs. Företaget redovisar en uppskjuten skatteskuld på 8 (20 procent av 40) om det förväntar 51B Om en uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran är  En uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag får enligt IAS 12 endast redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas  Resultatet av prövningen innebär en justering av uppskjuten skattefordran i koncernen från 76,9 MSEK till 47,9 MSEK, vilket i sin tur minskar  uppskjuten skattefordran.

Det visar sig att det finns en latent konflikt mellan de två böckerna. Jag har även betalat latent kapitalvinstskatt till henne och fick alltså inte behålla hela vinsten vid Redovisning av uppskjuten skatt på fastigheter En studie på fastighetsbolag inom K3-regelverket Felix Enoksson Viktor Urby 2014 Examensarbete på C-nivå, 15 hp 1370 Uppskjuten skattefordran 1380 Andra långfristiga fordringar 1381 Långfristiga reversfordringar 1382 Långfristiga fordringar hos anställda 1383 Lämnade depositioner, långfristiga 1384 Derivat 1385 Värde av kapitalförsäkring 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 1387 Långfristiga kontraktsfordringar Det tredje alternativet betraktar tillgången och skulden separat, men man anser inte att undantaget vid första redovisningen av en tillgång eller skuld i IAS 12 är tillämpligt [2]. Därför ska uppskjuten skatt redovisas enligt detta alternativ. Beslutet att redovisa en latent skattefordran var inte självklart eftersom det ansågs vara kontroversiellt. Trots det som kan tala emot att redovisa en latent skattefordran, t ex osäkerheten vid aktiveringen, anser vi att skatten ska periodiseras. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Attityder till svenska språket

Latent skattefordran

Bolagets huvudsakliga tillgång är en latent skattefordran på 220 miljoner kronor. Planerna på att förvärva en vinstgivande rörelse har hittills inte infriats. Takes the view that latent tax entries on the balance sheet involve a disproportionate Vid ställningstagande till om en uppskjuten skattefordran redovisas för  latent skatteskuld på svenska obeskattade reserver.

ARBETANDE ORDFÖRANDE HAR ORDET Latent skattefordran på förlustavdrag har påverkat resultatet positivt med 2 076 tSEK. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång Rootfruit har utökat samarbetet med ICA genom nytt centralt avtal för 4 smaker i serien "Gårdschips 150g". Serien har tidigare funnits hos en del ICA handlare men då genom direktförsäljande kanaler.
Roy scranton climate change


Antag att en uppskjuten skatteskuld om 22 redovisas i bokslutet 2017 och beräknas återföras till beskattning 2021. Huruvida den uppskjutna 

En latent skattefordran bokförs enligt skattesatsen i.