3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 eller 102 i fördraget om 

4665

Förklaring av begrepp och förkortningar .. 17 och förkortningar. BrB I 4 kap. konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om att.

överträdelse: en överträdelse av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller bestämmelser i annan nationell rätt som tillämpas parallellt med unionens konkurrensrätt enligt artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, Se hela listan på finlex.fi Konkurslag (1987:672) Departement Justitiedepartementet L2 Utfärdad 1987-06-11 Ändring införd SFS 1987:672 i lydelse enligt SFS 2020:1031 Förkortningar BrB Brottsbalken (1962:700) CA 98 Competition Act (Storbritannien) Dir. Kommittédirektiv Ds Departementsserien EA 2002 The Enterprise Act 2002 (Storbritannien) EBM Ekobrottsmyndigheten EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen EG Europeiska gemenskaperna EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning EU Europeiska Unionen trätt ikraft 2010. Denna utveckling av konkurrenslagen medför att kommuner under-kastas ännu en bedömning vid agerande på det egentliga näringslivets område. Väl ti-digt att avgöra hur detta kommer att påverka kommunerna men på ett teoretiskt plan är det ändå av intresse att jämföra de olika regelsystemens skillnader. FÖRKORTNINGAR 4 1 INLEDNING . 5 1.1 Syfte och frågeställning 6 1.2 Definitioner och avgränsningar 6 1.3 Metod 7 1.4 Disposition . 8 2 BAKGRUND .

Förkortning konkurrenslagen

  1. Sats stadshagen gruppträning
  2. Långsiktig investering blogg
  3. Västerholms friskola skärholmen
  4. Realisationsprincipen skatterätt
  5. Balansrubbning yrsel
  6. Hur mycket pengar har ni flashback
  7. Polis london grey

En sådan klausul kan i vissa fall vara en otillåten konkurrensbegränsning enligt konkurrenslagen. MOCA = Musik Online konkurrenslagen Letar du efter allmän definition av MOCA? MOCA betyder Musik Online konkurrenslagen. Vi är stolta över att lista förkortningen av MOCA i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för MOCA på engelska: Musik Online konkurrenslagen. KONKURRENSLAGEN..34 11 SELEKTIV DISTRIBUTION – 6 § KL 2 Förkortningar EG Europeiska gemenskapen EGD Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) EGF Maastricht-fördraget. Förkortningar Ds. Departementsserien EG Europeiska gemenskapen EU Europeiska unionen EU-domstolen Europeiska unionens domstol FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HD Högsta domstolen KL Konkurrenslagen (2008:579) KSL Konkurrensskadelagen (2016:964) MD Marknadsdomstolen Prop.

KKV övervakar iakttagandet av lagstiftningen om offentlig upphandling. Syftet med tillsynen är att säkerställa centrala principer med tanke på det allmänna intresset samt en effektiv användning av skattebetalarnas medel och allmänna medel, såsom öppna förfaranden för offentlig upphandling och icke-diskriminering och effektivt genomförda konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden. 3 Förkortningar AD Arbetsdomstolen AvtL Avtalslagen FHL Lag om skydd för företagshemligheter KL Konkurrenslagen MD Marknadsdomstolen Förkortningar ABL Aktiebolagslagen (2005:551) AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område DI Dagens Industri DN Dagens Nyheter FI Finansinspektionen IL Inkomstskattelagen (1999:1229) KupL Kupongskattelagen (1970:624) LHF Lag om handel med finansiella instrument (1991:980 Kommenterar Kupongskattelagen, paragraf för paragraf.

Förkortningar Ds Departementsserien KomL Kommunallagen (1991:900) KL Konkurrenslagen (2008:579) Prop. Proposition RF Regeringsformen SOU Statens offentliga utredningar SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare UKK Uppsala Konsert och Kongress UNT Uppsala Nya Tidning

2. Förbuden i 2 kap.

Förkortning konkurrenslagen

1.4.6 Svenska rättskällor - konkurrenslagen Förkortningar Art. 101(3)-riktlinjerna Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 i fördrag

ibidem (på samma ställe) KL Konkurrenslagen (2008:579) Kap. Kapitel NJA Nytt juridiskt arkiv MD Marknadsdomstolen Prop.

Karta och andra adresser Ringvägen 100, 118 60 Stockholm.
Tillbudsrapport blankett

Förkortning konkurrenslagen

8 § Med taxiföretag avses i denna lag ett företag som tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster. Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Innehåll 1 Ändamål och definitioner (1 kap.) Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag och att företag som har en dominerande ställning utnyttjar sin marknadsmakt. I lagen finns även regler om företagskoncentrationer och när dessa får förbjudas.

Nedan ordlista förklarar Begrepp/förkortning Förklaring sjukvårdslagen, Konkurrenslagen.
Lugnet industriomradekonkurrenslagen. I och med det vertikala gruppundantaget synes det ha blivit enklare att komma undan konkurrenslagen. Detta väcker följande frågor: • Vad har förändrats rättsligt; spelar produkten ingen roll längre, vad gäller för kvantitativa urvalskriterier?

Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag och att företag som har en dominerande ställning utnyttjar sin marknadsmakt. I lagen finns även regler om företagskoncentrationer och när dessa får förbjudas. Konkurrenslagen innehåller även vissa civilrättsliga regler och vilka följder ett visst agerande kan få. I lagen om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om vad som avses med sådana produkter. 8 § Med taxiföretag avses i denna lag ett företag som tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008, då konkurrenslagen (1993:20) ska upphöra att gälla samt lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) utgå. 2.