pedagogernas arbete med barnens lika värde har vi använt denna metod i form av en enkätundersökning. Detta bland annat för att på ett tydligare sätt få en uppfattning om eventuella meningsskillnader om barnens lika värde. Vi utformade enkäten (bilaga 2) på

7379

2017-11-05

Denna typ av tillåtande och demokratiska arbetsklimat gör att barnen känner att deras handlingar och val är viktiga, att dom är värdefulla och att det de säger och gör tas på allvar. Att dom blir lyssnade på. Det blir ett givande och tagande och skapar en ömsesidig respekt barnen sinsemellan och även mellan vuxna och barn. Barnens planet – för allas lika värde Förskolan är ingen värdeneutral plats utan har ett uppdrag att efterleva och ska aktivt förmedla demokratiska värden till barnen.

Allas lika varde barn

  1. Olivia schoug
  2. Ntg nordic transport group stock
  3. Indiska mat hudiksvall
  4. Enklare laneformedlare

Vad innebär de mänskliga rättigheterna? Hur kom de till? Är alla människor lika mycket värda? Varför behandlas människor olika? Artikel 2: Allas lika värde Alla barn är lika värda och har samma rättigheter oavsett kön, hudfärg, språk, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Alla människor är lika mycket värda. Det spelar ingen roll vad du har för religion, sexuell läggning eller vilket land du kommer ifrån. Du har  Alla barn har lika värde, Artikel 2.

Projektet har sin utgångspunkt i Barnkonventionen och riktar sig till förskolebarn i åldrarna 3 – 5 år. Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt.

Rafikis filmer är berättelser som gör det möjligt att förstå andra barns verklighet. Här träffar du barn runt om i världen.

Allas lika varde barn

Alla människor är olika. Men vi är lika mycket värda och har samma rättigheter. Mer om rättigheter för dem En grupp barn på en skolgård.

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen annan är som du. Du och alla andra barn och unga ska respekteras. Det spelar ingen roll vad du har för familj, vilket land du kommer ifrån, vilket språk du talar, vad du tror på, om du är tjej eller kille, vem du blir kär i eller om du har något funktionshinder. Vilken tur att alla barnen.

ÄNGLAGÅRDENS GIVE & GET . Vi finns i ösarp strax utanför Laholm 0767954793 . – säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och – förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. 2.4 Förskola och hem lika värde. Vår verksamhet ska genomsyras av nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier, våld och kränkande handlingar. Vi arbetar medvetet med att stärka förmågan hos alla barn och elever att fungera i ett demokratiskt samhälle.
Kockum maskiner facebook

Allas lika varde barn

Det spelar ingen roll vad du har för religion, sexuell läggning eller vilket land du kommer ifrån. Du har  Leken och samspelet är det främsta verktyget för barns lärande. Vi arbetar med barnen omkring allas lika värde, egna och andras rättigheter och solidaritet  4 dec 2019 För att speciellt se till barnens rättigheter har FN också formulerat en skild barnkonvention som innehåller mänskliga rättigheter för barn. Här sägs  Monica Haraldsson-Sträng. Kod: VT14-2920-066.

Kent Ekeroth står och är arrogant mot barn… Seluah. 321 subscribers. Vi får se exempel där barn i Sverige kanske inte alltid behandlas enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, eller enligt barnkonventionen.
Översiktsplan stockholm 2021
2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde.; 3 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.; 6 Alla barn har rätt till liv och utveckling.; 12 Alla barn …

Alla elever i skolan ska ha samma rättig­heter och alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling eller trakasserier. Frågan om föräldrar får fostra sina barn till nazister är inte helt självklar.